Please sign our petition to Welsh MEP Kay Swinburne

Arwyddwch ein deiseb i ASE Cymreig Kay Swinburne

Dear Kay Swinburne MEP,

Excessive financial speculation on food has been driving up food prices and pushing people across the world into poverty and hunger.

As our representative in the European Parliament and a leading MEP dealing with financial regulation, we call on you to ensure that the financial sector is effectively regulated to curb excessive speculation on food.

In particular, we are calling for the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) legislation to limit the amount that bankers can bet on food prices by enforcing strict limits on all contracts without exception.Annwyl Kay Swinburne ASE

Mae sbeciannu ariannol gormodol wedi achosi chwyddiant mewn prisiau bwyd ac yn gwthio pobl ledled y byd i dlodi a newyn.

Fel ein cynrychiolydd yn y Senedd Ewropeaidd ac yn ASE blaenllaw yn delio gyda rheoli ariannol, galwn arnoch i sicrhau bod y sector ariannol yn cael ei rheoli yn effeithiol er mwyn atal sbeciannu gormodol ar fwyd.

Yn arbennig, rydym am alw bod y ddeddfwriaeth Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (MiFiD) i osod terfyn ar y maint mae bancwyr yn gallu betio ar brisiau bwyd trwy orfodi terfynau cyfyng ar gytundebau heb eithriad.

Now is our chance to stop bankers pushing up food prices – but only if decision-makers act to remove loopholes which look set to make the new rules ineffective.

Welsh MEP Kay Swinburne is one of just seven European MPs to represent EU citizens in negotiations on new regulation to curb food speculation.

As one of Kay’s constituents, please sign our petition calling on her to put the interests of those living in poverty ahead of the speculators who profit from betting on food prices and use her influence to strengthen the proposals.Dyma’n cyfle i atal y bancwyr rhag gwthio prisiau bwyd i fyny – dim ond os bydd y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau yn cau’r cloerdyllau sydd yn debyg o negyddu’r rheolau newydd.

Mae’r ASE Cymreig Kay Swinburne yn un o ddim ond saith o ASau Ewropeaidd sydd yn cynrychioli dinasyddion yr UE mewn trafodaethau ar y rheoliadau newydd i atal sbeciannu bwyd.

Fel un o etholwyr Kay, a wnewch chi arwyddo’r ddeiseb yn galw arni i roi blaenoriaeth i fuddion rhai sy’n byw mewn tlodi yn hytrach na’r sbecianwyr sy’n elwa o fetio ar brisiau bwyd ac i ddefnyddio ei dylanwad i gryfhau’r argymhellion.

Food-Speculation-hands-bread.jpg